Full fart in i väggen?

"Sociala medier innebär en ny transparens, som också kan bli stressande." I början av maj träffas en grupp hr-chefer i Stockholm för att diskutera temat ”psykisk ohälsa” på ett EGN-möte. Att anställningstrygghet och privatekonomi är viktiga trygghetsfaktorer är man överens om. Man resonerar kring att stressen kanske många gånger inte är rent arbetsrelaterad, utan att det är vanligt att privata orsaker ligger bakom.

Den fysiska hälsan blir allt bättre, men den psykiska allt sämre. Allt fler sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa – ett odefinierat, men populärt, begrepp. Vanligaste formen av psykisk ohälsa är stressrelaterad, depression eller ångest, vilka täcker in 90 procent av alla diagnoser. Men Catrin Fryklund, från Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH), är ändå positiv:

"Trots att psykisk hälsa är ett växande problem som måste tas på allvar, ska vi inte glömma att det överlag finns ett gott hopp och att det går enklare och snabbare att komma tillbaka - om rätt insatser sätts in i ett tidigt skede. Här kan du som chef bidra och göra skillnad." 

I början av maj träffas en grupp hr-chefer i Stockholm för att diskutera temat ”psykisk ohälsa” på ett EGN-möte. Mötesdeltagarna är överens om att det är ok att prata om psykisk ohälsa som ett begrepp på jobbet, särskilt om den är stressrelaterad, men personrelaterat är det fortfarande tabu.

Orsaken är komplex

Catrin Fryklund, från RSMH, gästade mötet och höll en presentation om ämnet. Catrin menar att orsaken till den ökande psykiska ohälsan alltid är komplex. Lite förenklat kan man säga att ökningen delvis beror på en faktisk ökning och även på att fler söker hjälp samt att det finns ett starkt samband mellan ohälsa och arbetsmiljö:

"Den tekniska utvecklingen bidrar naturligtvis också, vi vet att ökad tillgänglighet medför ökad stress. Vi tar inte sömnen på lika stort allvar längre och sover mindre. Unga välutbildade kvinnor är de som drabbas i störst utsträckning, då de känner av ökade krav på samtliga områden och kämpar för att få ihop sina livspussel. Sociala medier innebär en ny transparens, som också kan bli stressande." 

Gruppen samtalar, kommer med kloka inlägg och delar sina egna erfarenheter. Att anställningstrygghet och privatekonomi är viktiga trygghetsfaktorer är man överens om. Man resonerar kring att stressen kanske många gånger inte är rent arbetsrelaterad, utan att det är vanligt att privata orsaker ligger bakom. Naturligtvis driver ett dåligt ledarskap stress, missnöje och psykisk ohälsa, men ibland kan det vara låg prestation och en individ som mår dåligt när chefen ställer krav som ligger till grund.

Grundregeln måste vara att du som arbetsgivare har en väl fungerade plan

Sett ur ett samhällsperspektiv leder den ökade psykiska ohälsan till ökade kostnader. Statistiskt sett är psykiska sjukskrivningar längre än fysiska sjukskrivningar. Enligt en rapport som OECD gjorde 2013* landade den årliga prislappen, för Sverige, på 70 miljarder kronor i förlorade arbetsinsatser och utgifter för vård och omsorg. I rapporten framgår också att just psykisk ohälsa är den största bakomliggande orsaken till att personer i arbetsför ålder i Sverige står utanför arbetsmarknaden. Begreppet ”utmattningssyndrom” är svenskt och finns ej i andra länder.

"Du som arbetsgivare har ett krav på dig att kunna hantera psykisk ohälsa. ”Utköplösning” fungerar inte när det rör sig om större volymer. Grundregeln måste vara att du som arbetsgivare har en väl fungerade plan och känner dig trygg med hur du ska få tillbaka personer som drabbas, till arbetslivet", menar Catrin.

Alltför mycket stress leder till att alla, förr eller senare, drabbas av psykisk ohälsa 

Det råder konsensus kring stress- och sårbarhetsmodellen. Genetiska orsaker och annat, som exempelvis mobbing, lagras under uppväxten, och gör oss olika sårbara för att drabbas av psykisk ohälsa. Vi har olika förutsättningar och är olika rustade för att hantera stress och påfrestningar. Ingen är vaccinerad mot psykisk ohälsa, vid tillräckligt mycket stress och påfrestning kommer alla, förr eller senare, att drabbas av psykisk ohälsa.

Catrin understryker att man inte ska tappa hoppet om man själv, eller någon i ens omgivning, drabbas:

"Det finns goda chanser att komma tillbaka relativt snabbt om rätt åtgärder sätts in i ett tidigt skede. Arbete är positivt för vår psykiska hälsa och att förebygga är lönsamt, ju tidigare – desto bättre!" 

Värna om balans i livet och vara vaksam på tidiga stressignaler 

Än så länge har inte forskning kunnat visa på ”guldvägen” tillbaka, vilket är en utmaning som behövs tas tag i. Det man däremot vet är att personer som drabbats av depression och ångest är extra sårbara och att det för dem är ännu viktigare att vara uppmärksam på varningssignaler och tänka på balansen i livet. 

"Sömnsvårigheter är ofta stressrelaterade, var uppmärksam och uppgradera sömnen. Det är av stor vikt att lära sig att hantera orsaken till att man sover dåligt, annars blir det lätt en ond cirkel. Sök hjälp hos vårdcentralen om du är orolig eller har svårt att sova", tipsar Catrin. 

Genom att värna om balans i livet och vara vaksam på tidiga stressignaler och ta dem på allvar kan man förhindra psykisk ohälsa. Äta, jobba och sova LAGOM mycket är bra och tid för återhämtning är superviktigt. Om du skulle drabbas, våga söka hjälp - både professionell och bland vänner. Catrin förklarar:

"Psykisk ohälsa är vanligare än vad vi tror och det finns nästan alltid erfarenheter i vänskapskretsen att ta hjälp av. Som arbetsgivare kan du göra psykisk ohälsa pratbart på arbetsplatsen." 

Oddsen för en god återhämtnings ökar om omgivningen är hoppfull, om man använder sig av professionell behandling, får stöd från andra och har ett meningsfullt arbete. Återhämtning är i de flesta fall en process som kräver ett omfattande arbete av personen själv och resulterar många gånger i en nyorientering, snarare än att man kommer tillbaka till något man en gång varit.

Upp till dig som chef att uppmuntra till god balans i livet

"Det är upp till dig som chef att uppmuntra till god balans i livet genom att skapa en god kultur och en miljö som främjar detta. Balans i livet är många gånger produktivitetshöjande", uppmuntrar Catrin.

HUR ska jag som chef stötta personer med psykisk ohälsa? VAD gör jag? 

Du ska handla, men inte behandla. 

"Våga fråga, lyssna, arbeta proaktivt och uppmuntra individen att söka professionell hjälp om det behövs. Var inte rädd för att ställa frågor. Du kan inte ”väcka en björn som sover”, tvärt om, personer som lider av psykisk ohälsa och kanske rentutav självmordstankar mår bra av att ”lätta på trycket”. Viktigt att inge hopp! Fundera på om kollegorna ska informeras i syfte att stötta och hjälpa individen tillbaka. Men vet att ju mer stöd från omgivningen, desto effektivare blir den professionella hjälpen", tipsar Catrin.

En av mötesdeltagarna tipsar om att man kan koppla in stresscoach och företaget PBM, som lindrar stress och minskar sjukfrånvaron hos sina klienter, får goda vitsord. 

Så länge det finns skam och tabu kring psykisk ohälsa fördröjer vi att man söker hjälp 

Det finns många anledningar till varför det är viktigt att känna till och arbeta med psykisk ohälsa förklarar Catrin: 

"Så länge det finns skam och tabu kring psykisk ohälsa fördröjer vi att man söker hjälp. Fördröjningen innebär i sin tur att det tar längre tid att bli frisk och att sårbarheten senare i livet ökar."

 

Om du och ditt företag vill veta mer om psykisk ohälsa går det fint att kontakta Catrin för utbildning.

*Den mest aktuella siffran